Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp tại Viettel Hải Phòng
Sản phẩm khách hàng cá nhân và hộ gia đình của Viettel Hải Phòng
Internet kênh truyền riêng Leased Line